Ekološko čišćenje suvom parom

IZAZOVI ČIŠĆENJA

Tradicionalne metode čišćenja mogu biti procesi koji zahtevaju dosta vremena i novca. Čišćenjem se hemikalije koje se upotrebljavaju nisu uvek dobro uklonjene sa očišćenih površina. Krpe, tkanine i kante kojima se čisti mogu biti izvor prljavštine i bakterija od prethodne upotrebe koje se zatim dalјe šire prilikom sledećeg čišćenja ili se pomoću njih prljavština i bakterije guraju u uglove, ivice i na ili oko nogu i stopa opreme koja se čisti.
Operater nikada ne može biti siguran da je korišćena oprema u potpunosti dezinfikovana i čista pre nego što započne zadatak sledećeg čišćenja i ako je neka od hemikalija ostala na površini neočišćena, ona će u stvari da “zarobi” prljavštinu kada se osuši . Ova prljavština će vremenom da popuni “pore” u zidovima i podovima i površinama (jer oni nisu 100% ravni) pa će vremenom uzrokovati nagomilavanje prljavštine što će učiniti da površine postanu klizave i da se sporo suše prilikom novog pranja.
Površine koje se čiste tradicionalnim metodama mogu biti osetljive na vlagu kao i na hemikalije koje se prilikom čišćenja koriste. Takođe, ukoliko se radi o opremi koja je osetljiva na vlagu ili se radi o čišćenju koje zahteva ispunjavanje određenih higijenskih zahteva, tradicionalne metode čišćenja ne dolaze u obzir.

Da bi se ovi izazovi savladali postoji savremeno rešenje:
ČIŠĆENJE SUVOM PAROM!

ŠTA JE SUVA PARA?

Izraz “suva para” možda zvuči kao kontradikcija jer para je nusproizvod vode i zato ne može biti suva zar ne!?

Pogrešno! Ovo važi konvencionalnu paru, kao što je ona koja izlazi iz čajnika, para koji sadrži sitne kaplјice vode i koja je zato vlažna

(takozvana zasićena vlažna para).

Suva para je međutim, drugačija. Daljim zagrevanjem konvencionalne pare i povećanjem temperature od preko 140 ° C, preostala voda isparava čime para postaje “suva”. I zato postoji izreka, “Što je para toplija, bezbednija i efikasnija tehnologija postaje!”. (Na ovom principu funkcionišu i parne mašine). Količina mikrokapljica vode u suvoj pari je do 5% od ukupne zapremine.

KAKO SE ČISTI SUVOM PAROM?

Čišćenje suvom parom se drastično razlikuje od tradicionalnih metoda čišćenja. Pošto je u gasovitom stanju, suva para prodire u prljavštinu na dodir, bez ikakvih oštećenja površine koja se čisti. To se postiže odličnom penetracijom jer suva para zadire u sve pukotine i delove površine koja se čisti do kojih se tradicionalnim metodama čišćenja ne može dopreti, i iz njih uklanja svu prljavštinu.
Uklanjanje se vrši tako što toplota saponifikuje prlјavštinu, masnoću i skorele delove čineći ih spremnim za uklanjanje koje se generalno postiže putem mikro vlakana i / ili upotrebom ugrađenog vakuumskog sistema na mašini za čišćenje. Ovo praktično znači da masnoća, prljavština i mikroorganizmi ne ostaju na površini (kao kod klasičnih Sistema za “dubinsko” čišćenje) već se u potpunosti uklanjaju.
U zavisnosti od površine koja se čisti, prljavština najčešće “otpada”, odnosno odvaja se od površine koja se čisti a onda se usisava i bezbedno odlaže. Površina nakon čišćenja ostaje suva, dezinfikovana, bez mikroorganizama ili bakterija.

PREDNOSTI ČIŠĆENJA SUVOM PAROM

1. Održivost (sustainability)
Održivost znači preduzimanje takvih radnji i primena takvih tehnologija koje neće imati negativan uticaj na buduće generacije.
Čišćenje suvom parom podrazumeva korišćenje višestruko manje količine vode za čišćenje u odnosu na tradicionalno čišćenje . Koristi se 1l vode po kW na sat dok je kod mašina za pranje pod pritiskom ova brojka između 1500 i 2000 litara po satu.

2. Životna sredina
Kod čišćenja suvom parom:
nema kontaminacije zemljišta bespotrebnim rastvaračima i deterdžentima,
vreme čišćenja je manje jer nema natapanja, ispiranja is l
nema iritacija kože i alergija
štiti se ukus hrane i pića
ne koriste se organski rastvarači i mašinerija koja koristi fosilna goriva
Smanjena je količina opasnog otpada nastalog nakon čišćenja

3. Ekonomski i socijalni parametri
Kod čišćenja suvom parom
Nema troškova prečišćavanja otpadnih voda
Troškovi utroška vode su manji za 80%
Smanjen je trošak za uklanjanje otpada za 90%
Nema potrebe za demontažom i posebnim tehnikama za uklanjanje nečistoća jer se dopire do nepristupačnih mesta i pukotina
Nema potrebe za dodirivanjem i rukovanjem sa opasnim hemikalijama
Velika efikasnost čišćenja i dezinfekcije smanjuje troškove održavanja
Smanjuje rizike od nezgoda na očišćenim površinama
Osigurava čiste, suve i sigurne površine za kretanje

4. Ubijanje bakterija i mikroorganizama
Bakterije i virusi nakon određenog vremena razvijaju imunitet na tretiranje hemijskim sredstvima. Ovo može imati veoma velike posledice u sredinama gde je visok nivo higijene imperativ. Vremenom je potrebno koristiti sve više sredstava kako bi se postigli traženi higijenski uslovi.
Patogeni agensi nisu otporni na termalni šok koji se postiže čišćenjem suvom parom. Ovim postupkom čišćenja se uklanja 99% bakterija, gljivica i buđi sa bukvalno svih površina.

5. Poštovanje standarda
HACCP (hazard analysis of critical controlpoints) je sistematski preventivni pristup u proizvodnji hrane i lekova koji se bavi analizom kritičnih tačaka na kojima se mogu pojaviti fizički hemijski i biološki rizici po bezbednost proizvoda.
Čišćenjem suvom parom se ovi rizici na kritičnim tačkama eliminišu u potpunosti a površine koje su na ovaj način očišćene zadovoljavaju sve evropske i svetske standarde.

PRIMENA

Čišćenje suvom parom se primenjuje u svim industrijama i delatnostima. Praktično ne postoji grana industrije u kojoj se čišćenje suvom parom ne može primeniti i dati bolje rezultate od klasičnog čišćenja.
Najčešća primena:
Proizvodnja i distribucija hrane i pića – čišćenje i dezinfekcija prostora i opreme
Proizvodnja lekova – sanitacija površina i opreme
Zdravstvene ustanove – dezinfekcija prostora (operacionih sala, stolova, bolničke opreme itd), čekaonica, ordinacija
Kultura – čišćenje fasada i spomenika (skidanje naslaga smoga, prašine i sl)
Javne površine – čišćenje trotoara, šetališta (skidanje žvaka, mrlja, itd)
Vinarije – čišćenje opreme i sudova
Spa i sportski centri – čišćenje i dezinfekcija kontaktnih površina, parketa pločica i sl.
Industrija – čišćenje masnih naslaga, podova, konstrukcija, ventilacije i dr